Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Rengöring av dricksvattenreservoarer

Vi utför rengöring av dricksvattenreservoarer enligt Svenskt Vattens skrift "Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011".

Traditionella rengöringsprocesser innebär att vattentorn och dricksvattenreservoarer måste tömmas och rengöras manuellt eller att dykare skickas ner. Reservoaren behöver då normalt stängas helt, vilket leder till stora störningar i distributionen av vatten. Tömning av en reservoar är tidskrävande och rengöringen är arbetsintensiv. Att skicka dykare i dricksvatten medför också en risk för att förorena vattnet.

H2O Teknik kan erbjuda rengöring av dricksvattenreservoarer med hjälp av två olika metoder; robotrengöring och manuell rengöring. Vilken av metoderna som används beror på en mängd olika faktorer såsom utformning av reservoaren, mängden sediment, manluckans utformning med mera. 

Vi har stor erfarenhet av båda metoderna och vår personal är utbildad inom dricksvattenhygien. Tillsammans med beställaren kommer vi fram till den mest lämpade, säkra och kostnadseffektiva metoden i varje enskilt fall. Under många år har metoden att tömma hela reservoaren varit allenarådande, men under de sista tio åren börjar allt fler kommuner och företag inse fördelarna med att kunna rengöra samtidigt som reservoaren är i drift och leverera vatten ut på nätet utan driftsstopp. Idag har mer än hälften av Sveriges alla kommuner använt rengöringsrobotar i sina dricksvattenreservoarer och intresset växer för varje år.

Robotrengöring - Utan driftstopp

Den invändiga rengöringen och översynen av reservoaren förbereds genom studier av ritningar och genomgång av det källmaterial som finns på vattenverket. Arbetet tar olika lång tid i anspråk på olika anläggningar och kräver en granskning av aktuella förutsättningar.

Rengöringen utförs helt maskinellt med hjälp av en specialkonstruerad, bottengående farkost utrustad med pump, elektrisk borste, videokamera samt belysningskällor. Kamera och belysning används för kontroll och dokumentation. Pumpen evakuerar sediment och partiklar via en 3” utloppsslang. Erfarenheten visar att det normalt sett inte finns sedimentavlagringar eller partiklar på reservoarens vertikala väggar.

Farkosten kontrolleras med mycket hög precision och förorsakar minimal rörelse av sediment, d v s minimal grumlighet, vilket möjliggör rengöring under drift. 

Dokumentation robotrengöring

Den översiktliga videodokumentationen utgör jämförelsegrund för skillnaden före och efter rengöring. Den kan också användas som referens vid framtida kontroller över hur snabbt ett sedimentskikt byggs upp.

Fördelar med robotrengöring

  • Hygieniskt
  • Inga driftstopp
  • Kostnadseffektivt
  • Ingen risk för tryckförändringar då tömning ej görs
  • Man slösar inte med vatten

Den rengöringsrobot som H2O Teknik använder är den mest kraftfulla som används på den svenska marknaden för reservoarunderhåll. Även sedimentlager av betydande tjocklek kan sugas upp oavsett om det rör sig om sand, kol eller hård kalk.

Manuell rengöring - Med driftstopp

Manuell rengöring i tömd reservoar utförs med hetvattentvätt av vår personal utbildad inom dricksvattenhygien. Reservoaren renspolas

för att slutligen desinficeras när allt är klart.