Välkommen till H2O Teknik

Underhåll av dricksvattenreservoarer

Serviceavtal - Dricksvattenreservoarer

För att säkerställa att dricksvattenreservoarer arbetar optimalt år efter år och levererar välsmakande vatten i balans, krävs regelbunden kontroll och underhåll. Teckna ett serviceavtal som följer Svenskt Vattens rekommendationer och öka tryggheten samtidigt som ni minskar risken för driftstopp.

Tryggt och enkelt

Teckna ett serviceavtal med H2O Teknik och låt våra experter på dricksvattenteknik utföra arbetet åt er. Förutom vår breda kunskap och kompetens när det gäller arbetet kring alla typer av dricksvattenreservoarer, har vi de verktyg och instrument som behövs för att utföra denna service på bästa möjliga sätt. Vi håller reda på serviceintervallen utan att ni behöver tänka på det - Tryggt och enkelt. 

Ökad driftsäkerhet

Vid vår årliga översyn kontrollerar vi alla viktiga funktioner och kontrollpunkter vilket ger ökad möjlighet att åtgärda eventuella fel innan de blir akuta problem. Inspektionen utförs och dokumenteras enligt Svenskt Vattens skrift ”Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011”. Även förslag på rekommenderade åtgärder presenteras.

Kostnadseffektivt

Ett serviceavtal blir alltid billigare jämfört med att åka ut och inspektera reservoarerna vid olika tillfällen. Visar det sig vid inspektion att inget rengöringsbehov föreligger kan man lägga pengar på andra åtgärder.

Några av fördelarna

  • Helhetskoll på samtliga reservoarer
  • Rengöringsbehov och dess intervaller dokumenteras
  • Enkelt att planera och budgetera framtida underhåll och rengöring
  • Risken för stillestånd minskar
  • Förenklar arbetet vilket ger mer tid över till annat i verksamheten
  • Fast årskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden
  • Ni följer branschens riktlinjer och rekommendationer
  • Personligt besök av marknadsansvarig från H2O Teknik årligen

KONTAKTA OSS NU

Offertförfrågan

Välj 3-årsavtal

Om ni är intresserade av andra löptider på serviceavtal, vill samla ihop era reservoarer till ett och samma datum eller om ni vill diskutera andra frågor angående serviceavtal är ni välkomna att kontakta oss. 

Avtalsperioden är för närvarande 3 år men vi är även lyhörda för kundens behov och anpassar självklart våra serviceavtal efter de önskemål som framkommer i dialogen.

Utbildning inom hygien och dricksvattenteknik

Vår personal har erforderlig utbildning inom hygien och dricksvattenteknik för att kunna utföra alla typer av arbeten vad gäller service och underhåll av dricksvattenreservoarer. 

Exempel på kontrollpunkter

Ventilation: Luftningens utseende, skydd för djur/insekter, filtrets skick mm. 

Manluckan: Täthet, genomföringar, låsning, skyddslist, området runt manluckan mm.

Ventilkammaren: Skick på rör och ventiler, korrosion mm.

Närmiljön: Dagvattenavrinning, bräddavlopp, växtlighet och rotgenomträngning, inhängnad mm

Arbetsmiljön: Elinstallationer, belysning, fallskydd, säkerhetsutrustning mm.

Övrigt: Tak, fasader, åskledare, biutrymmen mm.

Tak: Inläckage på grund av sprickbildning i betongen, rotintrång, installationer mm.

Ytbeläggning: Typ av beklädnad, skick, krackelering, stillastående vatten mm.

Rörgalleri: Rör och ventiler, dagvattensrör, korrosionsangrepp, skick på stege mm.

Botten: Sedimentlager, rengöringsbehov, främmande föremål, pumpgrop mm.

Vattenyta: Förekomst/tjocklek av ytfilm, rengöringsbehov, biologisk påverkan mm.

Luftning: Placering av ventilationsanordning, skyddsnät för djur/insekter mm.

Genomföringar: Nivågivare, elinstallationer, otäta genomföringar mm.