H2O Teknik - En kompetent samverkanspart för helhetslösningar

H2O Teknik Mellansverige AB grundades 2013 och har därefter etablerat sig som en stark samverkanspart inom dricksvattenteknik.

H2O Teknik vill vara en förnyare inom service och underhåll av dricksvattenreservoarer. Vår vision är att vara en komplett samarbetspartner till kommuner och företag under mottot "När rent vatten är viktigt". Vi erbjuder smarta helhetslösningar som bygger på tillförlitlig teknik och vi har stort kunnande när det gäller att säkerställa driften av landets dricksvattenreservoarer. 

Vårt kvalitetsarbete

Samverkanspartners

För H2O Teknik är ett kvalitetssäkrat samarbete med flera parter mycket viktigt. Samverkan leder till mer effektiv leverans av både varor och tjänster. 

ABAT AB (Ingår i koncernen Uniwater)

ABAT i Örebro är vår främsta samverkanspart sedan flera år tillbaka och som tillsammans med oss har tagit fram och nu tillverkar våra säkerhetsluckor och ventilationer speciellt anpassade för skydd av dricksvatten. 

För att jobba med vårt viktigaste livmedel, dricksvatten, krävs av oss att vi alltid gör vårt yttersta och att vi har fastställda och kvalitetssäkrade rutiner för alla delar av vår verksamhet. 


Vårt interna kvalitetssäkringsarbete innefattar:

- Miljöpolicy

- Kvalitetssäkringspolicy

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Trafiksäkerhetspolicy

- Integritetspolicy

Svenskt Vatten

Vi följer Svenskt Vattens rekommendationer och riktlinjer för genomförande och dokumentation av alla våra tjänster. Svenskt Vatten är idag den enda branschorganisation som finns för leverantörer av tjänster inom dricksvattenteknik. 

National Concrete Innovations AB

Genom samverkan med NCI, Nils Davant, som är en av landets främsta betongexperter, säkerställer vi en bred kompetens inom området kring tillstånds- och statusbedömningar. 

Teknisk kompetens

Vår tekniska utrustning är modern med flera egna lösningar för bättre funktionalitet


H2O Teknik har flera robotar för rengöring av bottenyta i reservoar. Vi är ensamma i Sverige om att ha en mindre bottengående robot och den har fördelar i exempelvis mindre utrymmen med trång manlucka, i pumpgropar eller vid låga rörgallerier.


Dessutom har vi flera frisimmande inspektionsrobotar i varierande storlekar för för att kunna möta olika behov. 


Personalens kompetens

Vi har många års erfarenhet i branschen vilket gör att vi verkligen kan dricksvattenteknik. Vår personal har den utbildning som krävs för alla de jobb vi åtar oss och vi genomför årligen kompetenshöjande insatser för att säkerställa att vi har den senaste kunskapen inom området.


Innovativa problemlösare

Vi är kända för att alltid hitta kreativa och innovativa lösningar på alla de eventualla problem och hinder vi möter ute på fältet. 


Dokumentation

Inför varje arbete som ska utföras invändigt i en reservoar görs en miljöriskanalys.


Alla våra servicearbeten dokumenteras genom kvalitetssäkrade protokoll, rapporter och intyg där det tydligt framgår eventuella punkter som behöver åtgärdas samt en prioritering för hur akut problemet är. Vi lämnar alltid åtgärdsförslag och kan även hjälpa till med kostnadsförslag. Ett protokoll kan användas som grund för service- och budgetering för flera år framåt.