Tjänster

Dricksvatten

Inspektion

Under drift / tömd reservoar

Inspektion av dricksvattenreservoar sker med hjälp av en avancerad frisimmande ROV (undervattensfarkost). Våra servicetekniker följer detaljerade checklistor enligt Svenskt Vatten; Dricksvattenteknik 4, Publikation U9.

Inspektionen sker både ut- och invändigt och ger ett nuläge för reservoarens skick där vårt protokoll ger råd och rekommendationer i de fall vi finner punkter som behöver åtgärdas. 

En inspektion tar ca 3-4 timmar och om den utförs med robot behöver inte reservoaren tömmas på vatten.

Kontroll

Under drift / tömd reservoar

Kontroll är en enklare form av inspektion som innebär att vi i första hand dokumenterar behov av rengöring i reservoaren samt okulärt ser över manlucka, ventilation och genomföringar.

Om man som kund väljer att teckna vårt Serviceavtal ingår tjänsten "Kontroll" som en del i serviceintervallen. 

Robotrengöring

Under drift

Att rengöra en reservoar med bottengående robot innebär ett effektivt och hygieniskt sätt att avlägsna bottensediment. Det är säkrare ur arbetsmiljösynpunkt och man spar även mycket vatten genom att slippa tömma ner reservoaren.

Roboten är utrustad med en roterande borste och en kraftfull pump med sugslang. Ett intyg erhålls efter genomfört arbete.

Manuell rengöring

I tömd reservoar

Om det av olika anledningar inte finns möjlighet att rengöra under drift kan man istället göra det manuellt i tömd reservoar. 

Vi använder hetvatten med högtryck och rengör skonsamt men effektivt alla ytor som kommer i kontakt med vattnet. Reservoaren desinficeras efter avslutat arbete och kan driftsättas inom kort. 

Serviceavtal

En helhetslösning

Säkerställ att dricksvattenreservoarerna arbetar optimalt år efter år och levererar välsmakande vatten i balans, samt att det inre och yttre skyddet i och kring reservoarerna upprätthålls enligt gällande lagar och riktlinjer.

Vi håller reda på serviceintervaller. Ni följer branschens riktlinjer och får ett helhetsgrepp på samtliga reservoarer. 


Reservoaren

Statusbedömning

Byggnadsteknisk inspektion

Byggnadsteknisk statusbedömning är en större inspektion med syfte att både bedöma reservoarens nuvarande tillstånd samt att dokumentera skador och brister som kan påverka en långsiktig fortlevnad. Detta görs genom en fördjupad in- och utvändig okulär inspektion, uppmätning av karbonatiseringsdjup, täckskiktsmätning, sprick- och skaderegistrering samt fotografering. Statusbedömningen sammanställs i ett omfattande protokoll där vi ger råd och rekommendationer i de fall vi finner punkter som behöver åtgärdas. 

Tillståndsbedömning

Betongens skick

En tillståndsbedömning innebär en genomgång av betongen och ger koll på konstruktionens status och skick. Arbetet utförs av en erfaren betongingenjör med lång och bred erfarenhet av olika typer av konstruktioner. I samråd med beställaren avgörs vilka prover som är mest relavanta för varje specifik byggnad. Bedömningen sammanställs i en rapport där vi ger råd och rekommendationer i de fall vi finner punkter som behöver åtgärdas. 

Service

Inmätning

Säkerhetsluckor och ventilationer

Vi hjälper till vid inmätningar av säkerhetsluckor och ventilationer när det är dags att byta dessa. Inmätningen sker med hjälp av våra erfarna servicetekniker som sedan har dialog med vår samverkanspart ABAT AB som tillverkar och levererar produkterna direkt till er.

Montage

Lucka, ventilation och kranarm

Vi hjälper er med montage av säkerhetsluckor, ventilationer och kranarm i de fall detta är möjligt. Montaget utförs av våra erfarna servicetekniker.